Административен режим на прозореца "Номенклатури"

Top  Previous  Next

 

 

Административен режим на прозореца "Номенклатури"

 

 

Административният режим на показване на прозореца „Номенклатури“ позволява задаването на допълнителни настройки, контролиращи правата за редактиране на отделните компоненти на номенклатурите. В този режим на показване в таблицата за избор на номенклатура има добавени две нови колони – „Без редактиране“ и „Без добавяне на елементи“ (фиг. 1). Чрез двойно кликване в клетките от тези колони се превключва между „ДА“ и празна клетка (т.е. ограничението не е зададено).

 

ном8-1

Фиг. 1. Забрана на редактирането на конкретна номенклатура

 

 

Когато в колоната „Без редактиране“ е зададена стойност „ДА“, това забранява редактирането на името на съответната номенклатура, изтриването на нейните елементи наведнъж и изтриването на самата номенклатура (забранява само едновременното изтриване на елементите, поединичното изтриване се контролира от други флагове).

 

Когато в колоната „Без добавяне на елементи“ е зададена стойност „ДА“, това забранява на потребителя добавянето на нови елементи към номенклатурата.

 

Стойностите за посочените две колони могат да бъдат задавани и за позиции, в които няма зададено име на номенклатура – по този начин може да бъде забранено създаването на нова номенклатура със съответния номер.

 

Във работния панел „Инициализация на номенклатура“ при административен режим на показване има добавена една системна колона към таблицата с описанията на характеристиките за номенклатурата – „Без редактиране“ (фиг. 2). Когато в тази колона е зададена стойност „ДА“, на потребителя му е забранено редактирането на описанието на съответната характеристика – името, типа и дължината за характеристиката. Забраната за редактиране може да се наложи и на редове, в които все още няма описани характеристики (по този начин може да се забрани създаването на характеристика на съответната позиция). За да се забрани изобщо създаването на нови характеристики в дадена номенклатура, трябва да се забранят всички празни редове от таблицата.

 

ном8-2        

Фиг. 2. Забрана на редактирането на конкретна характеристика от структурата на номенклатурата

 

 

В работния панел „Въвеждане/Редактиране на номенклатура“ при административен режим на показване има добавени две системни колони към таблицата с елементите на избраната номенклатура – „Без редактиране“ и „Без изтриване“ (фиг. 3).

Когато за конкретен елемент в колоната „Без редактиране“ е зададена стойност „ДА“, тогава потребителят няма право да променя стойностите, записани в различните характеристики за елемента (може само да ги разглежда). Когато в колоната „Без изтриване“ е зададена стойност „ДА“, тогава потребителят няма право да изтрива конкретния елемент от номенклатурата.

 

 

ном8-3        

Фиг. 3. Забрана на редактирането на конкретен елемент от номенклатурата