Информационно моделиране и програмно реализиране на EJ System

Top  Next

 

Нов подход за информационно моделиране и програмно реализиране на

интегрирани системи за бизнес управление и контрол

 

 

Съдържание

на темата

png-0569

 

1. Информационно моделиране на процесите в бизнес обекта

2. Характеристики на добрия GUI

3. Механизъм EJEM

4. Организация на информационните панели на формите на ИПС

5. Механизъм за защита на данните от несъзнателна промяна

6. Водещата роля на GUI при изграждане на ИПС, използващи MDBD (Arm32)

7. Художествен дизайн на GUI

8. Изграждане на лицензионно чисти програмни системи

 

 

Едно от важните приложения на информационните технологии е в автоматизирането и програмното осигуряване на управлението и контрола на фирмените дейности. Тези процеси можем да обобщим като управление на по-голям клас обекти, наречени „бизнес обекти”. Към тях можем да отнесем не само фирмените бизнес структури, но и обществени, държавни, военни е т.н. структури. Формално:

Бизнес обектът е организирана единна структура, която осъществява външни и/или вътрешни креативни дейности.

Тези обекти имат еднакво поведение и близки по характер външни (спрямо обкръжаващата среда) и вътрешни (спрямо единната структура) реакции при еднакви външни и/или вътрешни въздействия.

При информационното осигуряване на бизнес обектите, трябва да се има в предвид обстоятелството, че за тях е характерно почти пълното отсъствие на надеждни математически модели, които да ги описват. При това положение водещи позиции при моделирането на дейностите и процесите при бизнес обектите заемат ергономични съображения: естественост на модела от гледна точка на "човешкото възприятие"; надеждност при съпровождането и постоянно налагащо се модифициране. Друга характерна особеност на тези дейности и процеси е тяхната йерархична структура. Тази структура и строгата субординация в организацията на работата в тях също трябва да се имат в предвид при изграждането на моделите, подпомагащи изграждането на програмното осигуряване на работата на бизнес обектите.